Görev ve Faaliyetlerimiz

Kapsama Giren Sigortalar

18 /10/1983 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen mali sorumluluğu kapsar. 

2010/190 sayılı, 2001/2443 sayılı ve değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelen kaza neticesinde üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar ilgili Genel Şartlar uyarınca temin eder. 

20/12/1991 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 91/2481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar ilgili Genel Şartlar uyarınca temin eder. 

06/05/2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 26/01/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin istihdam ettikleri personelin söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu ölüm ve sakatlanma halinde sigortalının zararını poliçede yazılı tutarlara kadar teminat altına alır. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği için tıklayınız

27/10/1996 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 17/10/1996 tarihli ve 4199 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi; Emniyet Teşkilatı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Maddeler Eklenmesi; 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 2918 Karayolları Trafik Kanunu’nun 104 üncü maddesinde yapılan değişiklik gereği; motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan motorlu araçların sebep olduğu zararları teminat altına alır.

19.07.2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder. (İşbu sorumluluk sigortası, 26/04/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 14/04/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ile 4925 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Sorumluluk Sigortası” tanımı değiştirilerek yürürlükten kaldırılmıştır.) 

25/02/2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/6789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara göre 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan taşımacıların, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımalarında görevlendirecekleri sürücüler ile bunların yardımcılarının ve yolcuların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı ilgili Genel Şart çerçevesinde teminat altına alır.

Tazminat Dışındaki Görevlerimiz

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yönetimi Hesaba devredilen sigorta şirketlerine ait sigorta portföyünü yönetme görevi.

09.08.2014 tarihli 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde zorunlu sigortaların yaptırılması ve yenilenmesine ilişkin takiplerin yapılması.

08.10.2013 tarihli 28789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ilan, tahsilat ve ödemelerin yapılmasına ilişkin süreçlerin yönetimi.

page up