Gelirlerimiz

Katılma Payı Gelirleri

Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi uyarınca hesabın gelirleri, sigorta şirketlerinin her yıl tahsil ettikleri kapsam dahilindeki zorunlu sigortaları primlerinin %1'i oranındaki katılma payları ile sigorta yaptıranlardan safi primlerinin %2'si oranında tahsil edilen katılma paylarından oluşmaktadır.

Rücu Gelirleri

Güvence Hesabı tarafından yapılan ödemeler nedeniyle;

  • Zorunlu sigorta yaptırmayan veya geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu sigortaları yaptırmayan kişilere,
  • Sorumlunun sonradan belli olması halinde bu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,
  • Zarardan sorumlu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,
  • Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için yapılan ödemeler çerçevesinde yükümlü sigorta şirketine,
  • Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından Güvence Hesabına başvuru sonucu yapılan ödemeler nedeniyle Büroya

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rücu edilir.

Yatırım Gelirleri

Hesabın mevcutları Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi kapsamında 08/03/2019 tarihli ve 30708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir. 

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

08.10.2013 tarihli 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik kapsamında hak sahiplerince aranmayan paralar Güvence Hesabına devredilmektedir. Güvence Hesabının gelir ve giderleri her yıl T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından denetlenmektedir.

page up