Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

 1 - Başvuru Destekten Yoksun Kalma Tazminatına İlişkin İse;

 • Vekaletname (Vekil ile başvuru halinde)
 • Kişisel veri rıza beyanı
 • Kaza tespit tutanağı, ifade tutanakları, varsa bilirkişi raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı
 • Veraset ilamı
 • Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu
 • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi 

 

 2 - Başvuru Sürekli Sakatlık Tazminatına İlişkin İse;

 • Vekaletname (Vekil ile başvuru halinde)
 • Kişisel veri rıza beyanı
 • Kaza tespit tutanağı, ifade tutanakları, varsa bilirkişi raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı
 • Kaza tarihindeki  yönetmeliğe  göre düzenlenen sağlık kurul raporu (Yönetmelikler için tıklayınız.)
 • Epikriz raporu
 • Genel adli muayene raporu
 • Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar
 • Mağdura ait güncel SGK hizmet dökümü belgesi ile varsa hesap tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi

 

 3 - Sigortacılık Kanunu'nun 14 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının c) Bendi Uyarınca Bedensel Zararlar Dışındaki Maddi Zararlar İçin İstenen Belgeler;

 • Poliçe sureti
 • Kaza tespit tutanağının resmi tasdikli sureti
 • Eksper raporu
 • Varsa mahkeme kararı sureti
 • Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri
 • Kaza ile illiyetti gösteren diğer belgeler
page up