Zorunlu Sigortalar Güvence Hesabı tarafından takip ve kontrol edilecek

news

ZORUNLU SİGORTALAR GÜVENCE HESABI TARAFINDAN TAKİP VE KONTROL EDİLECEK.

Güvence Hesabı’nın takibini yapacağı “Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik”  9 Ağustos 2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.  Hazine Müsteşarlığı’nca çıkarılan yönetmelikle getirilen uygulamalar 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Denetim, Güvence Hesabı kapsamındaki zorunlu sigortalar ile Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan ve Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları kapsayacak.

Yönetmeliğe göre, yeni yıl itibarıyla sigortasını yaptırmayanların haklarında idari ve cezai kovuşturmalar yapılabilecek ve aynı zamanda izin, lisans veya ruhsatları iptal edilebilecek.

Zorunlu sigortalara konu teşkil eden menfaate ilişkin bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin, lisans veya ruhsat talep edildiğinde, yetkili mercilerce Sigorta Bilgi Merkezi (Merkez) nezdindeki veri tabanı üzerinden veya ibraz edilen sigorta poliçesinden ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılıp yaptırılmadığı kontrol edilecek.  Merkez nezdinde yapılan kontrol neticesinde ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmadığının tespit edilmesi veya ruhsat talep edenlerce ilgili sigorta poliçesinin ibraz edilmemesi durumunda geçerli teminat alınana kadar yetkili mercilerce izin, lisans veya ruhsat verilmeyecek.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Sigorta Bilgi Merkezi, bilgi merkezi nezdinde tutulan bilgiler üzerinden yapılacak kontroller neticesinde sigorta teminatı sona erecek olan zorunlu sigorta poliçeleri vadesinden 30 gün önce Güvence Hesabı’na bildirecek. Zorunlu sigorta poliçesi sahipleri söz konusu poliçelerin yenilemesi hususunda Güvence Hesabı tarafından uyarılacak.

Uyarıya rağmen sigortasını yaptırmayanlarla, Güvence Hesabı tarafından sigortasız olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili mercilere Güvence Hesabı tarafından bildirilecek.

Bakanlar Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli ve 2010/190 sayılı kararı gereği,  izin, lisans veya ruhsat verme yetkili merciler sigortaların yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Sigortasını yaptırmayan gerçek ve tüzel kişiler yetkili mercilerce uyarılır. Uyarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sigortasını yaptırmayanların faaliyetleri, idari ve cezai kovuşturmalar saklı kalmak kaydıyla yetkili mercilerce sigorta yaptırıncaya kadar durdurulur. Buna rağmen söz konusu sigortaların izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili mercilerce bir ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede yaptırılmadığının tespiti halinde söz konusu izin, lisans veya ruhsatları ilgili yetkili mercilerce iptal edilecektir.

Güvence Hesabı, söz konusu yönetmelik gereği 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu işlemlerin uygulamasından ve takibinden sorumlu olacaktır.

page up