Garanti Sigortası Hesabından Güvence Hesabına...

GARANTİ SİGORTASI HESABI’NDAN GÜVENCE HESABI’NA… 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 108 inci maddesi ile kurulan Garanti Sigortası Hesabı, sorumluluk kapsamı genişletilerek Güvence Hesabı’na devredildi. 

14 Haziran 2007 tarih ve  26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesi, Birlik nezdinde Güvence Hesabı’nın kurulacağı hükmünü içermektedir. Bu hükme göre Güvence Hesabı’nın sorumluğu; Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması şeklinde belirlenmektedir. Daha önce sadece Trafik Sigortası ile sınırlı olan Hesabın sorumluluk alanı böylece diğer bazı zorunlu sigorta türlerini de kapsayacak şekilde genişletilmektedir. 

Buna göre Güvence Hesabı aşağıdaki zorunlu sigortalar ile sınırlı olarak sorumlu bulunmaktadır;

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası,

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası. 

Bu zorunlu sigortalar ile ilgili olarak hangi hallerde Güvence Hesabı’na başvurulabileceği şu şekilde belirlenmiştir; 

- Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için, 

- Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için, 

- Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları için, 

- Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi yada iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için, 

- Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için, 

 - Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 14 Haziran 2007 tarihinden itibaren meydana gelen ve  yukarıda sayılan zorunlu sigortalar kapsamına giren zararlar için mevzuatta belirtilen şartların bulunması durumunda Güvence Hesabı’na başvurulabilecektir.

 
Görüldüğü gibi, Hesaba yapılacak klasik başvuru hallerinin yanında Yeşil kart sigortası kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun da başvurabileceği öngörülmektedir. Ayrıca,Yeşil Kart ve İflas eden şirketler için yapılacak başvurularda hem maddi hem de bedensel zararlar talep edilebildiği halde diğer başvuru hallerinde sadece bedensel zararlar talep edilebilmektedir. 

Güvence Hesabı’nın kuruluşu ve işleyişine ilişkin olarak düzenlenen Güvence Hesabı Yönetmeliği, 26 Temmuz 2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yeni mevzuat ile Birlik nezdinde kurulan Güvence Hesabının tüzel kişiliğe haiz olduğu öngörülmektedir.Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı’nca gerekli görülmesi halinde Bilgi Merkezi ve Tahkim Komisyonuna Hesap tarafından katkı payı ödemesi yapılacağı ve Bakanlar Kurulu’nun gerekli görülen hallerde eşyaya gelen zararların kısmen veya tamamen Hesaptan karşılanmasına karar vermeye yetkili olduğu hükmü getirilmektedir. 

Kanunda Hesabın gelirleri belirlenen Zorunlu Sigortalar ve Yeşil Kart Sigortaları için tahsil edilen toplam primlerin yüzde biri oranında sigorta şirketlerince ödenecek katkı payları ile sigorta ettirenlerden safi primlerin yüzde ikisi oranında tahsil edilecek katılma paylarından oluşur şeklinde düzenlenmiştir. Bakan bu oranları binde beşe kadar indirmeye veya tekrar kanunda belirtilen sınırlara yükseltmeye yetkilidir. Çıkarılan Yönetmelikte Bakan bu yetkisini kullanmak suretiyle Yeşil Kart Sigortaları için sigorta şirketi ve sigorta yaptıranlardan tahsil edilecek katılma payı oranını binde beş olarak belirlemiştir. 

Sigortacılık Kanunu’nun 45/3 maddesi ile Garanti Sigortası Hesabının kuruluşunu düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu’nun 108 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.Ayrıca, aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile, “Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının sorumlulukları ile varlıklarının, alacaklarının ve yükümlülüklerinin tamamı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Hesaba devrolunur. Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabıyla ilişkili olarak açılan davalar ve yapılan takipler Hesapla ilişkili olarak devam eder” hükmü getirilmektedir.Böylece  Kurumun devamlılığı sağlanmaktadır. 

Güvence Hesabı’nın kuruluşuna ve işleyişine dair Kanun ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Garanti Sigortası Hesabı’na ilişkin düzenlemelere oranla daha genel  nitelikte olup, Hesabın sorumluluğu belirlenirken konu ile ilgili sigortacılık kanunu, genel şartlar gibi diğer mevzuat ve içtihatlardan yararlanmak gerekecektir. Ayrıca, sadece trafik sigortası değil diğer zorunlu sigortalar açısından da hak sahiplerinin korunması yoluna gidilmiştir. Bunun yanında Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu, Tahkim Komisyonu ve Bilgi Merkezi gibi kuruluşlara da Hesap aracılığıyla destek olunması amaçlanmıştır. 

 

A. Kadir KÜÇÜK
Güvence Hesabı Müdürü


 

page up