ENGLISH
Kaza Sonrası Güvenceniz

Kuruluşu :

Güvence Hesabı 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuştur.

Sigortacılık Kanunu'nun geçici 1 inci maddesi ile Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı'nın tüm sorumlulukları, varlıkları, alacakları ve yükümlülükleriyle birlikte Güvence Hesabı'na devir olmuştur.

Amacı :

Kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak; sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur.

Hesab'ın bu amacına ek olarak, kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlardan ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların karşılanmasında Güvence Hesabı'nın görevleri arasında tanımlanmıştır.

Gelirleri Nedir?

Sigortacılık Kanunu'nun 14/3 maddesi ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 8 inci maddesi uyarınca hesabın gelirleri; sigorta şirketlerinin her yıl tahsil ettikleri kapsam dahilindeki zorunlu sigortaları primlerinin %1'i oranındaki katılma payları ile sigorta yaptıranlardan safi primlerinin %2'si oranında tahsil edilen katılma paylarından oluşmaktadır.

Katılım payı gelirleri dışında, rücu ve yatırım gelirleri de Hesab’ın diğer gelirlerini oluşturmaktadır.

Güvence Hesabı’nın gelir ve giderlerinin denetimi T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na aittir.

Sorumlulukları :

Hesap, Yönetim Komitesi tarafından yönetilir ve Yönetim Komitesi hesapla ilgili iş ve işlemlerden sorumludur. Hesabın işleyişi ile ilgili olarak Yönetim Komitesi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Bilgi ve belgeleri, ilgili mevzuat ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak inceleyerek Hesap Yönetimine yapılan başvuruları en kısa sürede ve kaynaklar çerçevesinde değerlendirip sonuçlandırılmasını sağlamak,

b) Hesabın gelir ve giderleriyle ilgili belgelerin usulüne göre düzenlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak,

c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ödenen tazminat ve diğer giderleri sorumlulardan tahsil etmek veya bu amaçla bu kişiler aleyhine rücu davaları açmak,

d) Hesabın amacına yönelik anlaşma, iş ve işlemleri yapmak,

e) Katılım paylarını süresi içinde ödemeyen sigorta şirketleri hakkında yasal işlemler yürütmek,

f) Hesabın mevcutları ve gelirlerinin nemalandırılmasını sağlamak,

g) Hesap personelinin atamalarını yapmak, özlük hakları ve ücretlerini belirlemek,

h) Sigorta şirketlerinin iflasları veya tasfiyeleri halinde, iflas ve tasfiye idare, kurul veya masaları ile ilişkileri yürütmek,

i) Faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla taşınır, taşınmaz mallar kiralamak, satın almak,

j) Zarara yol açan aracın, Kanunun 91 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin bulunmaması halinde gerektiğinde ilgili kamu kuruluşları nezdinde girişimde bulunmak,

k) Hesabın işleyişi ile ilgili mevcut ve ilerde doğabilecek sorun ve işlemlerle ilgili tüm kararları almak ve işlemleri yürütmek,

l) Zorunlu Sigorta kapsamında bulunan ancak geçerli sigorta poliçesi olmayan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kamu kuruluşları nezdinde girişimde bulunmak.Katılım Sigortacılığı Danışma Komitesi :

Danışma komitesi ilgili mevzuat hükümleri gereği; Güvence Hesabı’nın gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin katılım esasları çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla görev yapan komiteyi ifade eder.

Güvence Hesabı danışma komitesi hizmetini İSFA İslami Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’nden almaktadır. İSFA bünyesinde oluşturulmuş danışma komitesi hiyerarşik bir ilişki olmaksızın Güvence Hesabı Yönetim Komitesine bağlı olarak faaliyet gösterir ve doğrudan Güvence Hesabı Yönetim Komitesine raporlama yapar.

Danışma Komitesi Üyeleri

Danışma komitesi Prof. Dr. Osman Güman, Doç. Dr. M. Salih Kumaş ve Mustafa Dereci olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.

Prof. Dr. Osman GÜMAN

1976 yılında Kayseri’de doğdu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını 2006 yılında ise Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.

 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı’nda okutman olarak göreve başladı. 2014 yılında İslam Hukuku bilim dalında doçent, 2019 yılında ise profesör unvanını aldı. Hâlen aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Osman Güman, İslam Ekonomisi ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

 

Doç. Dr. Mehmet Salih KUMAŞ

1977’de Kars’ta dünyaya geldi. 1994 yılında Kocaeli İmam Hatip Lisesi’nden, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakül­tesi İslâm Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik haya­tına başladı. 2001 yılında Yüksek Lisansını, 2008’de doktora tezini tamamladı. 2011 yılında doktor öğretim üyesi, 2021 yılında ise doçent unvanını aldı ve halen aynı kurumda görevine devam etmektedir.

Mehmet Salih Kumaş, İslam Ekonomisi ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmektedir.

 

Mustafa Dereci

Danışma Komitesi Başkanı olarak görev almakta olan Mustafa Dereci 1967 yılında Rize’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında çalışmaya başladığı Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Uluslararası Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Pazarlama ve Ürün Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Dijitalleşme, İdari Hizmetler ve Satın Alma departmanlarında yönetici olarak görev yaptı. Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndan 2021 yılında emekli olan Mustafa Dereci; Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Sigorta’nın kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir. 

Mustafa Dereci, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılım Sigortacılığı, Katılım Finans ürün ve hizmetleri ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.